حضور افزاد روستایی و عشایری در غرفه خبرگزاری روستا

حضور روستاییان و کارآفرینان در غرفه خبرگزاری روستا (گزارش تصویری)

اپراتور 12
بازدید جهانگیری و رضوی از غرفه های حاضر در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر

پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر (گزارش تصویری)

اپراتور 12
رضوی

حضور مسئولان در غرفه خبرگزاری روستا (گزارش تصویری)

اپراتور 12
جهانگیری در بازدید از غرفه خبرگزار روستا

بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه خبرگزاری روستا (گزارش تصویری)

اپراتور 12
نشست مدیران امور عشایر و مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی عشایری

گردهمایی مشترک مدیران امور عشایر (گزارش تصویری)

اپراتور 12
روز ملی روستا و عشایر

نشست خبری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر (گزارش تصویری)

اپراتور 12
رئیس سازمان امور عشایر

نشست خبری رئیس سازمان امور عشایر (گزارش تصویری)

اپراتور 12
آتشکده فیروز آباد

آتشکده فیروز آباد (گزارش تصویری)

اپراتور 12
معاون توسعه روستایی

سفر معاون توسعه روستایی به استان قم (گزارش تصویری)

اپراتور 12
تالاب لیپار، دریاچه سرخ چابهار

دریاچه سرخ چابهار (گزارش تصویری)

اپراتور 12
جزیره هرمز

سفر به جزیره هرمز (گزارش تصویری)

اپراتور 12
1 2 3 9