کد خبر:100454
پ
کتابخوانی

۳۰ آذر، آخرین فرصت معرفی روستاهای دوستدار کتابخوانی

مهلت ارسال مستندات کتابخوانی روستاها به دبیرخانه ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب اعلام شد.

مهلت ارسال مستندات کتابخوانی روستاها به دبیرخانه ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب اعلام شد.

 

*** ۳۰ آذر، آخرین فرصت معرفی روستاهای دوستدار کتابخوانی

 

به گزارش خبرگزاری روستا، روستاهای متقاضی شرکت در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، بر اسـاس فراخوان دوره ششم جشنواره، می‌توانند اقدامـات انجام شـده، برنامه‌هـا، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌هـای مرتبـط بـا کتـاب و کتابخوانـی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‌ها مسـتقر است ارسـال کنند.

جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین بـار در سال ۱۳۹۳ با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد.

 

*** هدف جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

 

هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه‌های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش‌بینی شـده اسـت.

تلاش بـرای تأمیـن بودجه‌هـای لازم بـرای گسـترش فعالیت‌هـای مربـوط بـه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی تـر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب اسـت.

 

*** شروع برگزاری این جشنواره

 

ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۸ از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از نهاد کتابخانه‌های کشور، خانه کتاب کشور، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

 

*** تسهیل‌گران باشگاه کتابخوانی اطلاعات خود را ویراش کنند

 

دبیرخانه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان، در اطلاعیه‌ای از تسهیل‌گران خواست، از نیمه آذر ماه برای ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

تسهیل‌گران باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان که در سال ۱۳۹۸ اقدام به ثبت باشگاه در وب‌سایت شبکه ترویج کتابخوانی ایران www.bookpromotion.ir کرده‌اند، از تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸ تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ می‌توانند با مراجعه به این سایت و از پنجره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان اقدام به ویرایش باشگاه کتابخوانی خود اقدام کنند.

 

*** متن اطلاعیه دبیرخانه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

 

در این اطلاعیه آمده است:

برای ویرایش اطلاعات باشگاه کتابخوانی به چند نکته توجه داشته باشید:

این ویرایش فقط برای باشگاه‌هایی ممکن است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ در این سایت ثبت شده‌اند و باشگاه‌های کتاب‌خوانی که پیش از این ثبت شده‌اند، امکان ویرایش ندارند.

اگر تغییرات باشگاه‌های قبلی زیاد است، توصیه می‌شود دوباره نسبت به ثبت‌نام اعضا اقدام کنید. از نظر دبیرخانه تمامی اعضای باشگاه‌های سال‌های قبل، عضو باشگاه به حساب می‌آیند و می‌توانند از مزایای آن استفاده کرده و گزارش فعالیت خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

پیشنهاد می‌شود فقط برای افزودن اعضا و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی آن‌ها از این امکان استفاده کنید و اگر یکی یا چند نفر از اعضا، باشگاه را ترک کرده‌اند، دست به ویرایش نزنید و فقط در گزارش نهایی تغییرات را عنوان کنید.

همچنین بهتر است در صورت امکان از ویرایش فهرست روی دستگاه‌های موبایل اجتناب کنید و برای ویرایش از دستگاه‌هایی با صفحه نمایش بزرگ‌تر استفاده کنید.

در این صفحه فقط امکان ویرایش مشخصات اعضای باشگاه‌ها را خواهید داشت، بنابراین، کار ویرایش از ثبت نام هم ساده‌تر است.

 

*** جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

 

سال ۹۸ چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان برگزار می‌شود که این رویداد نخستین‌بار سال ۱۳۹۵ برگزار شد و تاکنون بیش از دو هزار شهر و روستا با قریب ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان عضو باشگاه‌های کتابخوانی در این رویداد ملی کتابخوانی شرکت کردند.

 

به گزارش خبرگزاری روستا، گفتنی است، در سال ۱۳۹۷ سومین دوره برگزاری این برنامه ۱۵ هزار و ۱۰۷ باشگاه کتابخوانی از هزار و ۱۷۶ شهر و روستای کشور با ۲۲۱ هزار و ۳۲۰ عضو فعالیت داشتند که پس از دو مرحله داوری در سطح استان و کشور باشگاه‌های برتر و نفرات برگزیده بخش‌های مختلف این برنامه با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسفندماه سال گذشته انتخاب و معرفی شدند.

محمد رجبی/۵۶۷۸۹

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری روستا
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − ده =

کلید مقابل را فعال کنید